رياضيكده البرز

رياضي و هندسه

بودجه بندی سالانه ریاضی پایه سوم راهنمایی

بودجه بندی سالانه ریاضی سوم راهنمایی (طرح درس سالانه)

    طرح در س سالانه ( بودجه بندی سالانه ) درس ریاضیات       پایه : سوم راهنمایی   

   سال تحصیلی:...........                          دبیر : .......               مدرسه  :..........

ماه

هفته

جلسه

                                موضوع و اهدا ف

 

 

مهر

  اول

1

آشنایی با دانش آموزان-   آزمون از درس ریاضی پایه دوم - گروه بندی دانش آموزان

2

تعیین اعداد اول - آشنایی با مفهوم اعداداول و مركب روش الگوریتم غربال برای پیدا كردن اعداد اول

 دوم

1

حل مسئله -  تناسب معكوس

2

توان - یادآوری مطالب سال گذشته - بكار بستن قواعد توان در حل تمرینا ت

 سوم

1

جذر- یادآوری مفهوم جذر از سال دوم - جذربا تقریب نقصانی كمتر از یك

2

جذر اعشاری - امتحان جذر - رابطه بین رقمهای اعشار جذر و مجذور

چهارم

1

مجموعه ی عددهای صحیح - نوشتن مجموعه به صورت های مختلف - نوشتن مجموعه با اعضا - نوشتن مجموعه با نمادهای ریاضی

2

 امتحان مرحله ای به منظور پیدا كردن مشكلات در سی و برطرف نمودن آنها

 

  

آبان

  اول

1

جمع و تفریق اعداد صحیح - یادآوری و تكمیل جمع و تفریق اعداد صحیح

2

مجموعه ی عددهای گویا - معرفی اعدادگویا - محوراعدادگویا- تساوی كسرها

 دوم

1

چهار عمل اصلی اعداد گویا – یادآوری و تكمیل چهار عمل اصلی دراعداد گویا

2

بردار- بدست آوردن مختصات یك نقطه و بردار و نوشتن جمع متناظر با یك بردار -  تساوی بردارها

سوم

1

جمع بردارها- روش مثلث و روش متوازی الاضلاع برای جمع بردارها ضرب یك عدد دریك بردار

2

بردارهای واحد - شناخت بردا رهای واحد برروی دستگاه مختصات- نوشتن یك بردار برحسب بردارهای واحد و بالعكس

چهارم

1

 امتحان مرحله ای به منظور پیدا كردن مشكلات در سی و برطرف نمودن آنها

2

جبر- یادآوری كاربرد حروف سال دوم عبارت های جبری - جملات متشابه - ساده كردن عبارت های جبری

 

  

آذر

اول

1

مقدارعددی - توزیع پذیری (پیدا كردن مقدار عددی یك عبارت - ضرب دو عبارت جبری - ساده كردن یك عبارت جبری  )

2

معادله -  یادآوری وتكمیل حل معادله - حل مسئله با ا ستفاده از تشكیل معادله

دوم

1

هندسه1 - دایره- زاویه - وضع یك خط و یك دایره نسبت به هم - زاویه مركزی

2

هندسه 1- زاویه محاطی - تقسیم كردن دایره به كمان های مساوی با روش های كتاب - چند ضلعی های منتظم

سوم

1

رابطه فیثاغورس - پیداكردن رابطه ی فیثاغورس با كمك اشكال كتاب و كاردستی ساخته شده ص78 كتاب - عكس رابطه فیثاغورس: اگر در مثلثی مجذور بزرگترین ضلع با مجموع مجذورهای دو ضلع دیگر برابر باشد آن مثلث قائم الزاویه  است

2

هندسه 1- استفاده از رابطه فیثاغورس - حل مسئله با استفاده از رابطه فیثاغورس

چهارم

1

امتحان مرحله ای به منظور رفع مشكلات درسی - و آمادگی دانش آموزان برای شركت در امتحان نوبت اول

2

                         رفع اشكال آزمون جلسه قبل

  

دی

 

 

 

اول

1

دوران - نمادهای دوران - مجموعه ی دوران ها ی یك شكل

2

حل تمرینات دوره ای توسط دانش آموزان به منظور آمادگی برای شركت در امتحان

دوم

 

حل تمرینات دوره ای توسط دانش آموزان به منظور آمادگی برای شركت در ا متحان نوبت اول  - محاسبه نمره مستمر  دانش  آموزان با توجه به فعالیتهای انجام گرفته مانند حل تمرین - رسم - نمرات امتحانات مستمر و غیره

 

  

بهمن

 

  

 

 

 

دوم

1

مجموعه ی عددهای حقیقی -   نمایش عددهای حقیقی-  محور عددهای حقیقی

2

آمار -  دسته بندی داده ها - جدول فراوانی -  رسم نمودار ستونی

سوم

1

میانگین - پیدا كردن متوسط دسته ها - محاسبه میانگین با استفاده از جدول فراوانی

2

انجام پروژه توسط دانش آموزان به طور مثال جمع آوری اطلاعات عددی  مربوط به قد دانش آموزان و رسم نمودار ستونی - وبدست آوردن میانگین آنها

چهارم

 

 

1

معادله خط - رابطه ی طول وعرض نقاط-  معادله خطی كه از مبدا می گذرد - رسم خطی كه معادله ی آن داده شده 

2

 

 

 

معادله خط- نمودارمجموعه ای از نقاط - معادله خطی كه از مبدا نمی گذرد - رسم خطی كه معادله آن داده شده

 

 

 

اسفند

اول

1

معادله خط - شیب خط -  عرض از مبدا -  نوشتن معادله خطی كه شیب و عرض از مبدا آن معلوم باشد -  خط های موازی

2

معادله خط – صورت دیگر معادله خط – تبدیل معادله به صورت y = ax + b

برای بدست آوردن شیب و عرض از مبدا آن – خط های موازی با محورها

دوم

1

 امتحان مرحله ای به منظور پیدا كردن مشكلات در سی و برطرف نمودن آنها

2

                     رفع اشكال آزمون جلسه قبل

سوم

1

دستگاه معادله های خطی - بدست آوردن مختصات محل برخورد دو خط در یك دستگاه مختصات با روش ترسیم - حل دستگاه معادله های خطی به روش حذفی

2

كاربرد دستگاه در حل مسئله ها - حل مسئله با استفاده از راهبرد تشكیل دستگاه معادلات

چهارم

1

هندسه 2 - خطوط موازی - خط ها موازی با فاصله های متساوی  هر خطی را كه قطع كنند روی آن پاره خط های  متساوی ایجاد می كنند - تقسیم یك پاره خط به قطعات متساوی با استفاده خط های موازی با فاصله های متساوی

2

               تعیین  تكلیف نوروزی برای  دانش آموزان

 

 

 

 

 

فروردین

 

 

سوم

1

هندسه 2- قضیه تالس - با توجه به قسمت قبل اگر خطی موازی یك ضلع مثلثی رسم شود روی دو ضلع دیگر پاره خط های متناسب ایجاد می كند - عكس قضیه تالس اگر خطی روی دو ضلع مثلثی پاره خط های متناسب ایجاد كرد این خط با ضلع سوم مثلث موازی است

2

هندسه 2- كاربرد قضیه تالس - بدست آوردن مقدار مجهول  در یك مثلث با استفاده از قضیه فیثاغورس

چهارم

1

بازدید تكالیف نورورزی -  امتحان مرحله ای به منظور پیدا كردن مشكلات در سی و برطرف نمودن آنها

2

هندسه 2- شكل های متشابه - رسم چند شكل متشابه - اندازه گرفتن زاویه های متناظر آنها و مقایسه با یكدیگر - اندازه گرفتن اضلاع متناظر آنها و مقایسه با یكدیگر- كاربرد تشابه درجغرافیا و مقیاس نقشه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

اردیبهشت

اول

 

   

1

هندسه 2 - تشابه دو مثلث – الف) اگر دو زاویه از مثلثی با دو زاویه از مثلث دیگر متساوی باشند دو مثلث متشابهند. ب) اگر دو ضلع ازمثلثی با دو ضلع از مثلث دیگر متناسب و زاویه های بین آن ها متساوی باشند آن دو مثلث متشابهند. پ) اگر سه ضلع از مثلثی با سه ضلع از مثلث دیگر متناسب باشند آن دو مثلث متشابهند

 

 

2

 حل تمرینات صفحه 143 و 144 توسط دانش آموزان – ساخت هرم و مخروط با مقوا توسط دانش آموزان مطابق اشكال صفحه 145 و 147 كتاب

 

دوم

1

هندسه 2 - یاد آوری حجم منشور و استوانه از سال دوم - حجم هرم و مخروط -  مقایسه حجم منشوربا هرم  و كشف فرمول محاسبه حجم هرم توسط دانش آموزان -مقایسه حجم مخروط و استوانه  و كشف فرمول حجم مخروط توسط دانش آموزان

2

هندسه 2- حجم كره – پدید آمدن كره ازدوران یك نیم دایره حول قطر آن - مقایسه حجم نیم كره با یك مخروط  و محاسبه حجم كره با استفاده از حجم مخروط - مقایسه سطح نیم كره با سطح دایره عظیمه ایجاد شده در كره و محاسبه مساحت كره با استفاده از مساحت دایره

سوم

1

حل تمرینات صفحه 149 توسط دانش آموزان - رسم صفحه 150

2

 امتحان مرحله ای به منظور پیدا كردن مشكلات در سی و برطرف نمودن آنها

چهارم

1

حل تمرینات دوره ای 2 توسط دانش آموزان به منظور رفع اشكالات درسی و آمادگی برای شركت در امتحان نهایی نوبت دوم

2

حل نمونه سئوالات امتحانات نهایی و پاسخگویی به اشكالات درسی دانش آموزان وتوصیه هایی برای بهتر آماده شدن دانش آموزان درامتحانات نوبت دوم

   خرداد   امتحانات نوبت دوم


+ نوشته شده در  یکشنبه ۷ آذر۱۳۸۹ساعت 9:16  توسط  اكبري  |